Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745629 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Aktualności / Atrakcyjna oferta stypendialna w Niemczech
DAADDeutscher Akademischer Austausch Dienst
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta dla przyszłej wysoko wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej

Mummert-Stipendien für hochqualifizierten Managementnachwuchs

Cel:

 • Stypendia umożliwiają studentom kierunków ekonomicznych i technicznych kontynuację studiów - od trzeciego roku - i uzyskanie niemieckiego dyplomu na Politechnice Akwizgrańskiej ("RWTH Aachen", kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej) lub na Uniwersytecie w Kolonii (kierunki ekonimiczne, informatyka gospodarcza).
  Program ten skierowany jest do kandydatów, których nadzwyczajna osobowość i profil naukowy rokują, iż po powrocie do kraju obejmą kierownicze stanowiska w sektorze gospodarki, administracji lub na polskich uczelniach.

Czas trwania stypendium:

 • Maksymalnie 36 miesięcy. Wszystkie stypendia przyznawane są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata przedłużone do końca studiów.

Stypendium obejmuje:

 • 765 Euro miesięcznie na pierwszym roku studiów w Niemczech, 790 Euro miesięcznie na drugim i 815 Euro na ostatnim roku studiów.
 • Częściowe pokrycie kosztów podróży.
 • Dopłaty do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dopłaty do czynszu.
 • Wyposażenie komputerowe.
 • Premie w przypadku uzyskiwania dobrych ocen egzaminacyjnych i krótkiego czasu studiowania.

Warunki uzyskania stypendium:

 • O stypendium dla przyszłej kadry kierowniczej mogą ubiegać się studenci kierunków technicznych i ekonomicznych wyróżniający się naukowymi jak i komunikatywnymi kwalifikacjami, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończą trzeci rok studiów i z reguły otrzymają pierwszy dyplom (np. Bachelor, licencjat).
 • Najważniejszymi kryteriami przy ocenie wniosku są obok dotychczasowych osiągnięć naukowych przekonywujące umotywowanie chęci kontynuacji studiów w Niemczech oraz udokumentowany rozwój potencjału kierowniczego kandydata (np. uczestnictwo w organizacjach szkolnych, samorządach studenckich, organizacja konferencji itp.).
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
 • Limit wieku kandydata: 24 lata w momencie rozpoczęcia stypendium.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)

 1. Formularz DAAD ("Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium" - dostępny w internecie pod adresem: www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html).
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie chęci udziału w studiach w Niemczech wraz z opisem dotychczasowych studiów oraz opisem rozwoju potencjału kierowniczego kandydata (uczestnictwo w organizacjach szkolnych i samorządach studenckich itp.) udokumentowanym świadectwami i zaświadczeniami oraz opis planów na przyszłość w formie eseju.
 4. Opinie od dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora (przynajmniej jedna z macierzystej polskiej uczelni) sporządzone na formularzu "Gutachten" dostępnym na stronie http://www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc. Opinie (w języku niemieckim lub angielskim) nie mogą być identyczne i muszą mieć stempel instytutu.
 5. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z  (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.
  Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
 6. Świadectwo dojrzałości: notarialnie potwierdzona kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie polskiego oryginału na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
 7. Świadectwo językowe: zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis).
 8. Dodatkowe dokumenty (zaświadczenia o odbytych praktykach, ew. lista publikacji).

Uwaga:

 • Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
 • Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.

Termin składania wniosków upływa z dniem:
15 listopada 2006
(decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
.

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie ocenia wszystkie wnioski pod względem formalnym i zaprasza kandydatów w styczniu 2007 na rozmowę kwalifikacyjną. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na decydującą rozmowę kwalifikacyjną do Bonn.


Krzysztof Krykowski


 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: