مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز

 

iPES-Home

پارامترهاي كموتاسيون جريان (تئوري)

(1)با موس نقطه قرمز رنگ (در اپلت رفتار زماني بالا) رفتار ولتاژ u2 را حركت دهيد تا دامنه و فاز ولتاژ u2  تغيير يابد.
(2)براي تغيير مقدار جريان بار Io، در اپلت رفتار زماني دوم، خط عمودي قرمز رنگ را حركت دهيد.
(3)براي تغيير زاويه آتش تريستور T1، در اپلت رفتار زماني بالا، نوك پيكان قرمز رنگ (“a1”) را با موس حركت دهيد. براي تغييير زاويه آتش تريستور T2 نوك پيكان فرمز رنگ (“a2”) را حركت دهيد.
(4)در اپلت مدار قدرت، قسمت قرمز رنگ نماد سلف را براي تغيير مقدار آن حركت دهيد.
(5) براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد (فقط نشانگر زمان در اپلت بالايي قابل حركت است).

اين يك مدار آموزشي است كه توسط Zeljko Jakopovic  استاديار دانشگاه زاگرب كروواسي پيشنهاد شده است.