مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز

 

iPES-Home

مبدل تريستور پايه با / بدون ديود هرزگرد

(1)در اپلت مدار قدرت نماد ديود هرزگرد را كليك كنيد تا ديود فعال و يا غير فعال شود.
(
2)
با موس نوك پيكان قرمز رنگ (“a1”) در اپلت رفتار زماني بالايي را حركت دهيد تا زاويه آتش تريستور تغيير كند.
(3)در اپلت مدار قدرت با موس قسمت قرمز رنگ نماد سلف را براي تغيير مقدار آن حركت دهيد. مقدار مقاومت نيز به همين ترتيب تغيير مييابد.
(4) براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد( فقط نشانگر زمان در اپلت بالايي قابل حركت است).