توپولوژي پايه مبدلهاي DC/DC

iPES-Home

مبدل باك-بوست: شروع با سيکل وظيفه ثابت

(1) براي تغيير مقادير المانها در اپلت مدار قدرت، با موس قسمت قرمز رنگ نمادهاي سلف، خازن و مقاومت را حركت دهيد.
(2)
در اپلت رفتار زماني، نقاط قرمز رنگ را با موس جابجا كنبد تا سيکل وظيفه و بسامد كليدزني تغيير يابد. با جابجايي خط افقي قرمز رنگ (رفتار زماني ولتاژ ورودي) مقدار ولتاژ ورودي (uIN ) تغيير ميكند.