يكسوكننده‌هاي پل‌ ديودي تك  فاز با كموتاسيون خط


iPES-Home

بار اهمي

با موس خط عمودي نشانگر زمان را حركت دهيد. مسيرهاي جريان مربوطه در اپلت سمت چپي كه ساختار مدار را نشان ميدهد نيز به حركت در مي آيد. اپلت سمت راست رفتار جريانها  و ولتاژهاي ويژه را برا ي دو دوره اصلي برحسب زمان نشان ميدهد.