يكسوكننده‌هاي پل‌ ديودي تك  فاز با كموتاسيون خط

iPES-Home

اندوكتانس طرف DC /  ولتاژ طرف DC ثابت
 

در اپلت سمت چپ خط عمودي قرمز رنگ نشانگر زمان را حركت دهيد تا رفتار جريانها و ولتاژهاي ويژه مدار را بر حسب زمان مشاهده كنيد. مسيرهاي جريان مطابق موقعيت نشانگر زمان در اپلت مدار قدرت نشان داده مي‌شوند. براي تغيير ولتاژ باتري خط افقي قرمز رنگ را حركت دهيد.