يكسوكننده‌هاي پل‌ ديودي تك  فاز با كموتاسيون خط

iPES-Home

خازن در خروجي/ بار اهمي

اپلت سمت چپ رفتار جريانها و ولتاژهاي ويژه يكسو كنندههاي پل ديودي را بر حسب زمان نشان ميدهد. با موس خط عمودي قرمز رنگ نشانگر زمان را حركت دهيد. مسيرهاي جريان مربوطه در اپلت مدار  قدرت سمت راست به حركت در مي آيد.

براي افزايش ظرفيت خازن، در اپلت مدار قدرت، قسمت بالايي خازن خروجي  را كليك كنيد و دكمه موس را نگه داريد. اگر قسمت پاييني خازن را كليك كنيد و دكمه موس را پايين نگه داريد ظرفيت خازن كاهش خواهد يافت.