مبدل PWM  تك فاز

 

iPES-Home

مبدل PWM  تك فاز

(1)اپلت اول رفتار زماني سيگنالهايي را نمايش مي‌دهد كه براي توليد سيگنالهاي كليدزني سويچهاي قدرت استفاده مي‌شود. انتهايي ترين نقطه قرمز رنگ سمت چپ را با موس حركت دهيد تا فركانس سيگنال حامل مثلثي uH ، که تعيين كننده فركانس كليدزني است، افزايش و يا كاهش يابد.
(2)نقطه قرمز رنگ بالاي سيگنال مرجع سينوسي uSt را حركت دهيد تا دامنه سيگنال مرجع تغيير يابد. نقطه قرمز رنگ در نقطه عبور از صفر uSt  را حركت دهيد تا فاز سيگنال مرجع (در مقايسه با ولتاژ داخلي سينوسي uA) تغيير يابد.
(3)در اپلت بردار فاز نقطه قرمز (سمت راست و پايين) را حركت دهيد تا نتايجي مشابه بند (2) بدست آيد.
(4)براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان در مدار قدرت، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد.