درايو DC

 

iPES-Home

درايو DC تغذيه شده با يك منبع ولتاژ كنترل شده

(1)در اپلت مربوط به اتومبيل، نقطه قرمز رنگ را حركت دهيد تا شيب خيابان تغيير يافته و بدين ترتيب گشتاور بار محرك DC ماشين تغيير پيدا کند.
(2)دكمه موس را روي نشانه قرمز راست يا چپ فشار دهيد و آن را نگه داريد تا ولتاژ اعمال شده به موتورDC   تغيير يابد. اين دکمه لغزنده با ولتاژ خروجي منبع ولتاژ (ايده آل) و / يا سرعت موتور بي بار تزويج مي‌شود.
(3)براي تغيير زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد.
(4)متن قرمز “INIT” را براي ريست کردن شبيه سازي كليك كنيد. در اپلت نمودار زماني متن قرمز “ON/OFF” را براي متوقف كردن شبيه‌سازي (و شروع مجدد آن) كليك كنيد.