درايو DC

 

iPES-Home

مبدل چهار ربع

(1)در اپلت مربوط به واگن، نقطه قرمز رنگ را حركت دهيد تا شيب خيابان تغيير يابد. گشتاور بار (وابسته به شيب خيابان)، جريان محرك DC  واگن را تعيين مي كند.
(2)نوك پيكان قرمز رنگ را (در بالاي اپلت رفتار زماني) براي تغيير زاويه آتش مبدل سمت چپ ALPHA1 حركت دهيد. زاويه آتش ALPHA2  در مبدل آنتي پارالل سمت راست برابر با ALPHA2=180-ALPHA1   تعريف مي‌شود.
(3)نوك پيكان قرمز رنگ در اپلت رفتار زماني دومي را حركت دهيد تا خطاي كوچكي از زاويه آتش ALPHA2 در مبدل سمت راست شبيه سازي شود.
(4) در اپلت مدار قدرت با موس قسمت قرمز رنگ نماد سلف را حركت دهيد تا مقدار آن تغيير يابد.
(5) براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد (فقط نشانگر زمان در اپلت بالايي قابل حركت است).