آناليز سيستمهاي سه فاز با استفاده از محاسبات بردار فضايي

 

iPES-Home

کنترل جريان در يکسوکننده PWM شش پالسه بر مبناي بردار فضايي
 

(1)بردار فضايي ولتاژ (قرمز رنگ) در اپلت سمت چپ را با موس در مختصات مختلط حركت دهيد. سه نمودار ستوني به صورت همزمان، توزيع بردار فضايي مربوط به ولتاژهاي ورودي يكسوكننده را نشان مي‌دهند.
(2) در اپلت رفتار زماني تابع
سوئيچينگ، در مدت يك دوره پالس، شاخص زمان (خط عمودي قرمز رنگ) را با موس حرکت دهيد تا همزمان مسيرهاي جريان مربوطه در اپلت مدار قدرت، نمايش داده شوند.
نكته: فرض بر اين است كه جريان و ولتاژ ورودي
همفاز هستند.