آناليز سيستمهاي سه فاز با استفاده از محاسبات بردار فضايي

iPES-Home

محاسبه مقادير فازي مربوط به يك بردار فضايي (Back – Transformation)

(1)ابتدا كلمه قرمز رنگ “INIT ” اپلت سمت چپ را كليك كنيد تا مقادير اوليه نمايش تعيين شود.
(2)سپس پيكان قرمز رنگ بردار فضايي اپلت سمت چپ را كليك كنيد تا نمايش آغاز شود. تا زماني که دكمه موس فشرده نگه داشته شود، بردار فضايي مي‌تواند در مختصات مختلط حركت كند. در همان حال نقطه نارنجي رنگ بر روي دايره نارنجي رنگ در صفحه مختلط حركت مي كند.
(3)با رها كردن دكمه موس نمايش متوقف مي شود و با فشار آوردن بر دكمه موس نمايش مجددا آغاز مي شود.
(4)“ريپل جريان” در فاز
R  (خط قرمز رنگ در اپلت رفتار زماني) پس از گذشت يك پريود اصلي محاسبه مي‌شود و انحراف جريان واقعي از شكل موج سينوسي خالص را نشان مي‌دهد. دامنه منحني مرجع سينوسي به اندازه واحد (1) تعريف شده است.