آناليز سيستمهاي سه فاز با استفاده از محاسبات بردار فضايي

 

iPES-Home

انتقال کميتهاي فاز به بردار فضايي

(1)در اپلت رفتار زماني، براي تغيير دامنه و فركانس سيگنال توالي صفر u0  (آفست) نقطه قرمز رنگ را حركت دهيد. سيگنال u0 به تمام کميتهاي سه فاز اضافه مي شود ولي آنچنانکه در اپلت صفحه مختلط (سمت چپ) مشاهده مي‌شود، بر بردار فضايي تاثيري ندارد.
(2) براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان بردار فضايي در اپلت سمت چپ، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد.
(3)براي تغيير رفتار زماني سيگنال توالي صفر، در اپلت رفتار زماني سيگنالu0 ، كلمه قرمز رنگ (Change u0)  را کليک کنيد.