آناليز سيستمهاي سه فاز با استفاده از محاسبات بردار فضايي

 

iPES-Home

كنترل جريان در يك اينورتر ولتاژ سه فاز لينكDC ، برمبناي بردار فضايي

بردار فضايي آبي رنگ (که در ابتدا با بردار خاکستري رنگ رويهم قرار دارند)، ولتاژ  uN (سينوسي سه فاز) طرف-AC  مبدل را نمايش مي‌دهد. بردار فضايي فيروزه‌اي رنگ، جريان مرجع را تعيين مي‌كند. وظيفه كنترلر جريان، دنبال كردن بردار فضايي جريان مرجع  فيروزه‌اي رنگ تا نزديكترين حد ممكن مي‌باشد. بردار فضايي سبز رنگ بردار فضايي جريان واقعي است.

(1)روي كلمه قرمز رنگ “INIT ” كليك كنيد تا مقادير اوليه شبيه سازي تعيين شود.
(2)روي كلمه قرمز رنگ “GO ” كليك كنيد تا شبيه سازي آغاز شود.
(3)روي كلمه قرمز رنگ “STOP ” كليك كنيد تا شبيه سازي متوقف گردد.

با كليك كردن نوك يكي از 8 بردار سياه رنگ، يك بردار فضايي ولتاژ مبدلuU  ( بطور مثال 110) انتخاب كنيد. در صورت فعال بودن بردار فضايي مبدل uU، رنگ آن قرمز شده و بر بردار فضايي جريان واقعي (بردار فضايي سبز) طبق فرمول (uU-uN = uL= L di/dt) تاثير مي‌گذارد.

هدف، انتخاب بردارهاي فضايي مبدل مختلفxxx) uU ) است، بطوري كه جريان واقعي بردار (سبز رنگ) جريان مرجع را تا نزديكترين حد ممكن دنبال كند. خطاي جريان (انحراف از منحني‌هاي سينوسي سه فاز) پس از يك دوره به عنوان “ريپل جريان” ارائه خواهد شد.

نکته: جريان عبوري واقعي در سمت DC، نشان داده نمي شود.