مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز / بار مقاومتي القايي

iPES-Home

پل تك فاز تمام موج

 (1) با موس خط عمودي قرمز رنگ نشانگر زمان را حركت دهيد. حالت هدايت مربوطه در اپلت مدار قدرت به نمايش در ميآيد.
(2) نمودار زماني سوم چگونگي توليد سيگنال گيت تريستور را نشان مي دهد. براي تغيير تاخير سيگنال تريگر کننده (زاويه آتش تريستور) خط افقي قرمز را حركت دهيد.
(3) اپلت سمت چپ بار القايي - مقاومتي را نشان مي دهد. براي افزايش مؤلفه مقاومتي و كاهش همزمان مؤلفه القايي (يا برعكس) خط افقي قرمز رنگ نماد بار را با موس حركت دهيد.