مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز

iPES-Home

اتصال موازي/ ترانس بين فازي(Interphase Transformer)

(1) با موس قسمت قرمز رنگ نماد مقاومت را در اپلت مدار قدرت حركت دهيد تا مقدار مقاومت تغيير کند. طول نماد- مقاومت متناسب با مقدار آن است.
(2)
مقدار سلف نيز مشابه روشي كه در (1) ذكر شد تغيير مييابد. بار، يک منبع جريان ثابت با مقدار Io است.
(3)
براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را حركت دهيد( فقط نشانگر زمان در اپلت بالايي قابل حركت است).