توپولوژي پايه مبدلهاي DC/DC

iPES-Home

مبدل بوست

براي باز و بسته كردن سوييچ مبدل باك روي كليد قدرت كليك كنيد.


اپلت سمت چپ رفتار زماني سيگنال گيت سوييچ، و ويژگي‌هاي جريانها و ولتاژهاي  مبدل بوست را بر حسب زمان نشان ميدهد. با موس خط عمودي نشانگر زمان(قرمز رنگ) را حركت دهيد تا حالتهاي مختلف كليدزني را بطور متحرك در اپلت مشاهده نماييد.  سيگنال گيت (نارنجي رنگ) قابل حركت نيست زيرا سيکل وظيفه بوسيله كنترل کننده ولتاژ خروجي تنظيم ميشود.

جريان نرماليزه شده: i= Iout,avg/((2*U2)/(2*L*f))

اپلت سمت راست، نمودار نسبت انتقال ولتاژ را برحسب بار نرمال شده نشان ميدهد. براي تغيير نسبت ولتاژ ثابت، منحني (قرمز رنگ) را با موس جابجا کنيد. با جابجا كردن نقطه قرمز رنگ بار واقعي جابجا مي شود. خط سبز مرز بين حالت پيوستگي و ناپيوستگي جريان سلف را تعيين ميكند.

نكته: در اينجا ولتاژ خروجي بوسيله كنترلگر ولتاژ خروجي ثابت نگهداشته شده است. بنابراين، تغيير نسبت انتقال ولتاژ u2/u1  باعث تغيير ولتاژ ورودي ميشود.