توپولوژي پايه مبدلهاي DC/DC

iPES-Home

مبدل باک (2)

براي باز و بسته كردن سوييچ مبدل باك روي كليد قدرت كليك كنيد.


ولتاژ ورودي ثابت، نسبت انتقال ولتاژ متغيير/ بار متغيير

اپلت سمت چپ رفتار زماني سيگنال گيت سوييچ، و ويژگي‌هاي جريانها و ولتاژهاي  مبدل باك را بر حسب زمان نشان ميدهد. با موس خط عمودي نشانگر زمان (قرمز رنگ) را حركت دهيد تا حالتهاي مختلف كليدزني را بطور متحرك در بالاي سمت راست اپلت مشاهده نماييد. براي تغيير سيکل وظيفه، سيگنال گيت (منحني قرمز رنگ) را با موس جابجا نماييد.

 

جريان نرماليزه شده : i= Iout,avg/(U2/(2*L*f)).
نسبت انتقال ولتاژ   : u= U2/U1.

اپلت سمت راست سيکل وظيفه را بر حسب بار نرمال شده نشان ميدهد كه  براي ثابت نگهداشتن ولتاژ خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد (نسبت انتقال ولتاژ ثابت). براي تغيير دادن نسبت ولتاژ (ولتاژ خروجي) با موس منحني (قرمز رنگ) را حركت دهيد. با جابحا كردن نقطه قرمز رنگ بار واقعي نيز تغيير مييابد. منحني سبز مرز بين حالت پيوستگي و ناپيوستگي جريان سلف را نشان مي‌دهد.