توپولوژي پايه مبدلهاي DC/DC

iPES-Home

مبدل باک (3)

براي باز و بسته كردن سوييچ مبدل باك روي كليد قدرت كليك كنيد.


ولتاژ خروجي كنترل شده (ثابت)، نسبت انتقال ولتاژ متغير (ولتاژ ورودي) / بار متغير

اپلت سمت چپ رفتار زماني سيگنال گيت سوييچ، و ويژگي‌هاي جريانها و ولتاژهاي  مبدل باك را بر حسب زمان نشان ميدهد. با موس خط عمودي نشانگر زمان(قرمز رنگ) را حركت دهيد تا حالتهاي مختلف كليدزني را بطور متحرك در بالاي سمت راست اپلت مشاهده نماييد.  سيگنال گيت (نارنجي رنگ) قابل حركت نيست زيرا سيکل وظيفه بوسيله كنترل کننده ولتاژ خروجي تنظيم مي‌شود.

 

جريان نرماليزه شده : i= Iout,avg/(U2/(2*L*f)).
نسبت انتقال ولتاژ:    U= u2/u1.
 

اپلت سمت راست، نمودار نسبت انتقال ولتاژ را برحسب بار نرمال شده نشان ميدهد.براي تغيير سيکل وظيفه، منحني (قرمز رنگ) را با موس جابجا كنيد. مي‌توان با جابجاي نقطه قرمز رنگ بار واقعي را نيز تغيير داد. منحني سبز مرز بين حالت پيوستگي و ناپيوستگي جريان سلف را تعيين مي كند.در اينجا ولتاژ خروجي بوسيله كنترل کننده ولتاژ خروجي و تغييرات ولتاژ ورودي ثابت نگهداشته شده است.