مدارهاي iPES

English
German
Japanese
Korean
Chinese
Spanish
French
Dutch

Home

سمينار آموزش متقابل الكترونيك قدرت ( I PES   )

ماجول آموزشي حاضر به آموزش مباني مدارهاي الكترونيك قدرت اختصاص يافته است و شامل موضوعاتي مثل مبدلهايDC/DC  ، مبدلهاي ساده ديودي و تريستوري، اينورتر AC/DC ، مدولاسيون بردار فضايي و مباني تئوري سيگنال ميباشد. در آينده تغييرات كمي به صورت اصلاحات و الحاقات انجام خواهد گرفت. مجموعه فوق به زبانهاي انگليسي، آلماني، ژاپني ، كرهاي ، چيني ، اسپانيايي و فارسي ترجمه شده است.

توپولوژي پايه اي مبدلهاي DC/DC
مبدل باك (1)
مبدل باك(2)
مبدل باك(3)
مبدل بوست
مبدل باک _ بوست
مبدل باك: شروع با سيکل وظيفه ثابت
مبدل بوست: شروع با سيکل وظيفه ثابت
مبدل باك-بوست: شروع با سيکل وظيفه ثابت

يكسو كننده‌هاي پل‌ديودي تك فاز با كموتاسيون خط
بار اهمي  
اندوكتانس طرف AC / ولتاژ طرف DC  ثابت
اندوكتانس طرف DC / ولتاژ طرف DC  ثابت
خازن در خروجي / بار اهمي

مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز / بار مقاومتي - القايي
مبدل تريستور پايه
تمام پل تك فاز 
تمام پل سه فاز
نيم پل تك فاز / ترانس سر وسط دار در ثانويه
نيم پل سه فاز / ترانس ستاره – مثلث

مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز
 اتصال موازي/ ترانس بين فازي (Interphase Transformer)
كموتاسيون / مدار معادل مبدل
تلفات كموتاسيون
مبدل تريستور پايه با / بدون ديود هرزگرد
پارامترهاي كموتاسيون جريان (تئوري )

درايو DC
درايوDC  تغذيه شده با يك منبع ولتاژ كنترل شده
مبدل چهار ربع

اصلاح کننده تك فاز ضريب توان
اصلاح کننده ضريب توان نوع تقويت كننده (Boost-Type PFC)

تئوري سيگنال در الكترونيك قدرت
آناليز فوريه يك سيگنال قطار پالس پريوديک
فيلتر خروجي در مبدل باك
هموارسازي جريان خروجي مبدل نيم موج سه فاز / كموتاسيون خط اصلي
هموارسازي جريان خروجي مبدل تمام موج سه فاز / كموتاسيون خط اصلي
مباني متوسط‌گيري متحرك محلي (Local Moving Average)
متوسط‌گيري محلي متحرك / متوسط‌گيري فضاي حالت

مبدل PWM  تك فاز 
مبدل PWM  تك فاز

آناليز سيستمهاي سه فاز با استفاده از محاسبات بردار فضايي
انتقال کميتهاي فاز به بردار فضايي
محاسبه مقادير فازي مربوط به يك بردار فضايي (Back – Transformation)
کنترل جريان در يکسوکننده PWM شش پالسه بر مبناي بردار فضايي
كنترل جريان در يك اينورتر ولتاژ سه فاز با لينكDC ، برمبناي بردار فضايي

مبدلهاي رزونانس
مدار رزونانس پايه


اپلت هاي جاوا در اين مجموعه آموزشي الکترونيک قدرت، بخشي از درس الکترونيک قدرت است که توسط پروفسور Kolar در دانشگاه ETH زوريخ تدريس ميشود. اپلتهاي متحرک و متقابل به عنوان وسيله کمک آموزشي جهت سهولت در آموزش مطالب طراحي شده‌اند که مي‌توانند با استفاده از ويدئو پرژکتور بطور مؤثري مورد استفاده قرار گيرند. همچنين اين اپلتها مي‌توانند به فهم مطالب و تمرين و يادگيري بيشتر در منزل کمک شاياني بنمايند.