مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز

 

iPES-Home

تلفات كموتاسيون

(1)با موس نوك پيكان قرمز رنگ در اپلت رفتار زماني را حركت دهيد تا زاويه آتش تريستور تغيير كند.
(2)
با حركت دادن قسمت قرمز رنگ نماد سلف در اپلت مدار قدرت با موس، مقدار سلف پراكندگي متناسب با طول آن تغيير مي‌كند.
(3)
در اپلت رفتار زماني، با موس نقطه قرمز رنگ را روي ولتاژ فاز u1 بطور عمودي حركت دهيد تا دامنه ولتاژ در هر سه فاز تغيير يابد.
(4) در اپلت رفتار زماني، با موس بخش قرمز رنگ خط افقي (سمت راست) ولتاژ ثابت و منفي بار (u0  ) را بطور عمودي حركت دهيد تا u0  تغيير يابد.
(5) براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را در اپلت رفتار زماني حركت دهيد.