مبدلهاي تريستوري كنترل شده با فاز

 

iPES-Home

كموتاسيون / مدار معادل مبدل

 

(1)با موس نوك پيكان قرمز رنگ در اپلت رفتار زماني را حركت دهيد تا زاويه آتش مبدل تغيير كند.
(2)
با حركت دادن قسمت قرمز رنگ نماد سلف در اپلت مدار قدرت با موس، مقدار سلف پراكندگي متناسب با طول آن تغيير مي‌كند.
(3)
با موس نقطه عملكرد (نقطه قرمز رنگ) را در نمودار (اپلت بالاي سمت راست) حركت دهيد تا جريان بار ثابتي كه بوسيله منبع جريان ايده آل تعيين شده است تغيير يابد.
(4)
براي تغيير  زمان و مشاهده همزمان مسير شارش جريان، با موس خط قرمز رنگ (عمودي) را در اپلت رفتار زماني حركت دهيد.