اصلاح کننده تك فاز ضريب توان

iPES-Home

اصلاح کننده ضريب توان نوع تقويت كننده (Boost-Type PFC)

كلمه “Fourier”را در اپلت سمت راست كليك كنيد تا هارمونيکهاي مرتبه پايين جريان ورودي محاسبه شوند. روي كلمه “PWM OFF ” در اپلت مدار كليك كنيد تا سوئيچ قدرت از مدار خارج شده و يك پل ديودي ساده شبيه سازي گردد. اپلت سمت راست  افزايش قابل توجهي در هارمونيكهاي مرتبه پايين جريان ورودي پل ديودي را نشان مي‌دهد.

اپلت سمت چپ رفتار زماني را در مدت يك دوره اصلي نشان مي‌دهد. با موس خط عمودي نشانگر زمان را حركت دهيد. در اپلت سمت راست، يک تابع زوم چندين دوره پالسي را در زمان مشخص شده با شاخص زمان، نشان مي‌دهد. در اينجا نيز، مي‌توان خط عمودي قرمز رنگ را با موس حركت داد و همزمان  مسيرهاي جريان مربوطه را در اپلت مدار قدرت مشاهده نمود.

در اپلت رفتار زماني سمت چپ بالاي نقطه قرمز رنگ (در بالاي جريان ورودي) کليک نماييد، تا با هر کليک پهناي باند تلرانس جريان کنترلر افزايش يابد. براي کاهش پهناي باند تلرانس جريان کنترلر زير اين نقطه کليک نماييد.