تئوري سيگنال در الكترونيك قدرت

 

iPES-Home

هموارسازي جريان خروجي مبدل نيم موج سه فاز / كموتاسيون خط اصلي


(1)در اپلت رفتار زماني با موس نوك پيكان قرمز رنگ را براي تغيير زاويه آتش مبدل حركت دهيد.
(2)با موس قسمتهاي قرمز رنگ نمادهاي مقاومت،
سلف و خازن اپلت مدار قدرت را  حركت دهيد تا مقادير مربوطه آنها تغيير يابند.