تئوري سيگنال در الكترونيك قدرت

iPES-Home

فيلتر خروجي در مبدل باك


(1)براي تغيير فركانس و نسبت وظيفه سيگنال پالس تناوبي، در اپلت رفتار زماني، نقاط قرمز رنگ را روي پالس حركت دهيد.
(2)قسمتهاي قرمز رنگ نمادهاي مقاومت،
سلف و خازن اپلت مدار قدرت را  با موس حركت دهيد تا مقادير مربوطه آنها تغيير يابند.