تئوري سيگنال در الكترونيك قدرت

 

iPES-Home

آناليز فوريه يك سيگنال قطار پالس پريوديک

(1)شكل پالس را با حركت دادن نقاط قرمز رنگ در اپلت سمت چپ تغيير دهيد.
(2)با موس روي يكي از
ميله‌هاي اپلت سمت راست  كليك كنيد. با انتخاب هر ميله، آن ميله به رنگ آبي در خواهد آمد. براي از انتخاب خارج کردن هر ميله، مجددا آنرا كليك كنيد.