تئوري سيگنال در الكترونيك قدرت

iPES-Home

مباني متوسط‌گيري متحرك محلي (Local Moving Average)

(1)براي تغيير مکان پنجره، خط قرمز رنگ سمت راست پنجره متوسط گيري را حركت دهيد.
(2)
براي تغيير پهناي پنجره، خط قرمز رنگ سمت چپ پنجره را حركت دهيد.
(3)كلمه قرمز رنگ “
Change” را كليك كنيد تا طرح كنترل جريان تغيير يابد.