مبدلهاي رزونانسي

 

iPES-Home

مدار رزونانس پايه

(1)روي كلمه قرمز رنگ “START  ” را كليك كنيد تا شبيه سازي آغاز شود. براي دادن مقادير اوليه به شبيه سازي روي كلمه قرمز رنگ “INIT” كليك كنيد.
(2)
براي آتش کردن تريستور، با موس روي يكي از دو نماد تريستور در اپلت مدار قدرت كليك كنيد.
(3)
پس از پايان شبيه سازي (بدون داشتن يك مدار اتصال كوتاه شده) يك خط قرمز زمان در اپلت رفتار زماني ظاهر خواهد شد. با موس شاخص زمان را حركت دهيد تا زمان در زمانهاي مختلف مسير عبور جريان در مدار قدرت مشاهده گردد.