Politechnika Śląska w Gliwicach


Jesteś naszym 17969 gościem

 Laboratorium Podstaw Telekomunikacji
Ćwiczenia

Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne realizowane są sprzętowo, w przeważającej części z wykorzystaniem profesjonalnych lub półprofesjonalnych urządzeń.

Realizowane ćwiczenia:


1. Pomiary sygnałów w liniach abonenckich telefonii stacjonarnej

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się z parametrami linii abonenckiej, metodami sygnalizacji, sygnałami rozmowy, sposobami wybierania numerów, sygnałami transmisji faksowej itp.

2. Centrale telefoniczne

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z konstrukcjami central telefonicznych, ich konfiguracją, obsługą oraz usługami realizowanymi we współczesnych centralach, systemami bilingu i taryfikacji.

3. Sieć cyfrowa z integracją usług ISDN

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z systemem ISDN, rodzajami dostępu do sieci, procedurami nawiązywania, kontroli i rozłączania połączeń, transmisjami rozsiewczymi, systemem numerowania i adresowania urządzeń, konstrukcją telefonów, modemów i central ISDN, konfiguracja i obsługą urządzeń.

4. Sieć przemysłowa MODBUS

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z konstrukcją i komunikacją w sieci przemysłowej MODBUS, zasadą dostępu Master-Slave, protokółami ASCII i RTU, metodami zwiększania ilości urządzeń i zasięgu sieci, rozwiązaniami umożliwiającymi współpracą sieci przemysłowej z Internetem, konfiguracją i obsługą przemysłowej aplikacji monitorowania na bazie łączonej sieci MODBUS i Internetu.

5. Radiotelefonia i transmisja radiomodemowa

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się ze sposobami transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów radiowych w pasmach ogólnodostępnych, metodami modulacji, sposobami kodowania transmisji, konfiguracją i obsługą radiomodemów i radiotelefonów.

6. Radiofonia

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się z systemem nadawczym transmisji radiofonicznej, działaniem koderów stereo, modulacją FM, przydzielaniem częstotliwości kanałów radiowych, systemem RDS oraz konfiguracją i obsługą urządzeń nadawczych.

7. Telewizja

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się z systemem nadawczym telewizji, sposobami kodowania sygnału w systemie PAL, systemem dodawania informacji wizyjnej do obrazu, systemem emisji teletekstu, systemami transmisji standardów CCIR i OIRT, sposobem przydziału kanałów telewizyjnych, konfiguracją i obsługą urządzeń nadawczych.

8. Przewodowa transmisja danych w sieciach pakietowych

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z budową sieci przewodowych, numeracją IP, zasadą działania serwera DHCP, zasadą działania serwera DNS, zasadami routowania pakietów, systemem NAT, bezpieczeństwem sieci, nadawaniem i ograniczaniem uprawnień ze względu na użytkownika lub wykorzystywany sprzęt, konfiguracją i obsługą routerów, zarządzaniem i diagnostyką sieci.

9. Bezprzewodowa transmisja danych w sieciach pakietowych

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się z bezprzewodowymi sieciami komputerowymi, sposobami modulacji i kodowania sygnałów radiowych, zabezpieczaniem sieci bezprzewodowych, zasadami wyboru kanału transmisyjnego, wpływem zakłóceń na transmisje radiową, nadawaniem i ograniczaniem uprawnień ze względu na użytkownika lub wykorzystywany sprzęt, konfiguracją i obsługą bezprzewodowych kart sieciowych, AccesPointów i HotSpotów, zarządzaniem i diagnostyką sieci.

10. Transmisja sygnałów z wykorzystaniem sieci energetycznej

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się ze sposobami wykorzystania sieci energetycznej do transmisji danych cyfrowych, sposobami modulacji, wpływem zakłóceń na prędkość i jakość transmisji, bezpieczeństwem transmisji, obszarem transmisji, konfiguracją i obsługą wąskopasmowych i szerokopasmowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

11. Transmisje multimedialne w sieciach pakietowych

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z systemami transmisji multimedialnych, zapotrzebowaniem na pasmo transmisyjne dla różnych typów transmisji, systemami transmisji głosu, obrazu, systemami wideokonferencji, systemami zdalnego nadzoru wizualnego, zasadą działania radia i telewizji internetowej, konfiguracją i obsługą urządzeń oraz oprogramowania.

12. System lokalizacji GPS

Ćwiczenie pozwala na zapoznanie się z zasada działania systemu GPS, oceną dokładności lokalizacji pozycji, obszarem widzialności satelit, dyspozytorskimi systemami zarządzania flotą wykorzystującymi system GPS w powiązaniu z innymi systemami (SMS, GPRS, Internet), konfiguracją i obsługą urządzeń i oprogramowania.

13. Sieć komórkowa GSM

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z systemami sieci komórkowych GSM, obszarem zasięgu stacji bazowych, podstawowymi parametrami sieci komórkowych, lokalizacją i identyfikacją nadajników BTS, obsługą oprogramowania serwisowego w telefonach komórkowych.


 © 2002 - 2006 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: