Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 584504 gościem

Laboratorium Podstaw Telekomunikacji

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Michał Jeleń

dr inż. Michał Jeleń

pokój: 224a
telefon: (032) 237-13-04
e-mail:
konsultacje: poniedziałek, godz. 1330 - 1515
plan zajęć: link
dr inż. Michał Jeleń


Zainteresowania naukowe:

Wektorowe metody sterowania silnika klatkowego oraz maszyny dwustronnie zasilanej. Mikroprocesorowe systemy sterowania układów napędowych.

Temat pracy doktorskiej: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2014 - praca naukowo-badawcza (Anew Institute sp. z o.o) pt.: Opracowanie koncepcji sterowania przekształtnika przeznaczonego do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu.
 2. 2007 - licencja na oprogramowanie (ENEL sp. z o. o.) pt.: Program sterujący przeznaczony do układu sterowania hamowni indukcyjnej o mocy 50-300 kW i napięciu 400-1000 V pracującej ze zwrotem energii do sieci.
 3. 2005 - praca badawcza (ENEL sp. z o. o .) pt.: Przystosowanie sterownika TMS-3 do sterowania układu przekształcania energii w systemie AC-DC-AC.
Projekty badawcze:
 1. Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój: Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - wykonawca. Okres realizacji: 03.2018 - 03.2021.
 2. Projekt REWIPROMEN, finansowany przez NCBiR w ramach programu GEKON: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych - wykonawca. Okres realizacji: 1.01.2015 - 31.12.2016.
 3. Grant NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych: Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości - wykonawca. Okres realizacji: od 2015.
 4. Projekt ePEDlab, dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG, w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni: Zwiększenie atrakcyjności nauczania napędu elektrycznego poprzez uruchomienie platformy zdalnej edukacji i rozbudowę bazy laboratoryjnej - wykonawca. Okres realizacji: 5.03.2014 - 3.03.2016.
 5. Grant MNiSW: Sterowanie odporne maszyny dwustronnie zasilanej - główny wykonawca. Okres realizacji: 25.09.2009-24.09.2011.
 6. Grant KBN: Bezpośrednie sterowanie momentu maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - wykonawca. Okres realizacji: 19.03.2004 - 18.09.2005.
 7. Grant KBN: Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC - kierownik grantu. Okres realizacji: 28.04.2003 - 27.11.2004.
 8. Grant KBN: Problemy bezpośredniego sterowania momentu i strumienia silnika asynchronicznego z uwzględnieniem szczegółowego modelu silnika - kierownik grantu. Okres realizacji: 01.09.2001 - 31.08.2002.
Zgłoszenia patentowe:
 1. Zgłoszenie patentowe nr P. 424054.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Michalak J., Zygmanowski M., Jarek G., Jeleń M.: Badania przekształtnika sieciowego w prosumenckiej mikroinfrastrukturze energetycznej w stanach statycznych i dynamicznych, Rozdział w monografii Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
 2. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Straty mocy w wybranych topologiach przekształtnika sieciowego dla prosumenckiej mikroinfrastruktury energetycznej,Rozdział w monografii Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015 r.
 2. Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe, 18.10.2008 r.
 3. Praca doktorska: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej - obroniona z wyróżnieniem 6.07.2007 r.
 4. Opracowanie i prowadzenie strony internetowej katedry od roku 2002.
 5. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej SENE 2001 za referat pt. Poprawa własności napędu z silnikiem asynchronicznym klatkowym w dyskretnej realizacji metody DTC, Łódź, 14-16.11.2001.
 6. III miejsce w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową z elektryki za pracę pt. Zastosowanie metody DTC do sterowania hamownicy indukcyjnej, Gliwice, 15 grudnia 2000.
Publikacje:
 1. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M.: Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2018, s. 120-125.
 2. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 48/2016, s. 23-28.
 3. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G., Popczyk J.: Selection of 5 kW converter leg for power electronic system for residential buildings, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 4. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Wspomaganie procesu nauczania napędu elektrycznego z wykorzystaniem wirtualnej platformy ePEDlab, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2016, s. 162-166.
 5. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Wirtualna platforma do nauczania napędu elektrycznego ePEDlab, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 109-114.
 6. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Atrakcyjne i efektywne nauczanie zagadnień serwonapędów za pomocą platformy ePEDlab, Konferencja eTEEe-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 11.04.2016, Kraków, str.1-6.
 7. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 8. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Modele symulacyjne w ePEDlab - wirtualnej platformie wspomagającej nauczanie napędu elektrycznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 98-103.
 9. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana - metody sterowania, właściwości, zastosowania, Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 1/2016 (124), s. 4-10.
 10. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 67-72.
 11. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2014, s. 51-55.
 12. Jarek G., Jeleń M., Michalak J.: Zastosowanie technik szybkiego prototypowania w dydaktyce napędu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4846-4853.
 13. Jeleń M., Jarek G.: Stanowisko laboratoryjne do badania układu napędowego samochodu elektrycznego, Logistyka 6/2014, s. 4924-4931.
 14. Michalak J., Jeleń M., Jarek G.: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów, Prace Naukowe Pol. Śl. Elektryka, z. 232 (2014), s.17-29.
 15. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchroniczne dwustronnie zasilanej, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 16. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego, XI Konferencja SENE, Łódź, 20-22.11.2013.
 17. Jeleń M., Jarek G., Michalak J., Gierlotka K.: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej 1/2012, Gliwice 2012, str. 57-64.
 18. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymuszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 4b/2012, str. 98-103.
 19. Jeleń M., Jarek G., Gierlotka K.: Bezpośrednie sterowanie momentu z wymiszeniem dynamiki silnika klatkowego i maszyny dwustronnie zasilanej, X Konferencja SENE, Łódź, 16-18.11.2011.
 20. Jarek G., Jeleń M., Gierlotka K.: Direct Torque Control-Based Forced Dynamics Control of Induction Motors, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Gdańsk, str. 568-572.
 21. Gierlotka K., Jeleń M., Jarek G.: Sterowanie polowo zorientowane z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 2/2010, str. 164-168.
 22. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Badania laboratoryjne sterowania polowego z wymuszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 210, Gliwice 2009.
 23. Gierlotka K., Jarek G., Jeleń M.: Sterowanie polowo zorientowane z wymiszeniem dynamiki maszyny dwustronnie zasilanej, IX Konferencja SENE, Łódź, 18-20.11.2009.
 24. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania laboratoryjne maszyny dwustronnie zasilanej sterowanej wg metody DTC, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 204, Gliwice 2007.
 25. Gierlotka K., Jeleń M.: Porównanie wybranych metod sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VIII Konferencja SENE, Łódź, 21-23.11.2007.
 26. Gardecki A., Jeleń M., Michalak J.: Porównanie czasu obliczeń wybranych metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych na przykładzie obliczeń obserwatora prędkości kątowej, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-6, Kościelisko, 18-22 czerwca 2007.
 27. Gierlotka K., Jeleń M.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Przegląd Elektrotechniczny nr 11, 2006.
 28. Jeleń M., Gierlotka K.: Badania symulacyjne wybranych strategii przełączeń w metodzie DTC zastosowanej do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, MiS-4, Kościelisko, 19-23 czerwca 2006.
 29. Jeleń M., Gierlotka K.: Modyfikacja strategii przełączeń w metodzie DTC użytej do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 30. Michalak J., Jeleń M.: Badania symulacyjne i eksperymentalne skompensowanego przemiennika częstotliwości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006.
 31. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 32. Michalak J., Jeleń M.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości - realizacja praktyczna z wykorzystaniem karty DS1104, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 33. Jeleń M., Michalak J.: Porównanie wybranych algorytmów sterowania w metodzie DTC z modulatorem wektorowym, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 34. Gierlotka K., Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie momentu elektromagnetycznego i mocy biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, XI Sympozjum PPEE'2005, Wisła, 2-5.04.2005.
 35. Jeleń M.: Bezpośrednie sterowanie mocy czynnej i biernej maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, Wisła, 16-19.10.2004.
 36. Jeleń M., Gierlotka K., Michalak J.: Zastosowanie metody DTC z modulatorem wektorowym do sterowania maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004.
 37. Jeleń M., Michalak J.: Skompensowany przekształtnik częstotliwości DPC/DTC - badania symulacyjne, III Konferencja MiS-3, Kościelisko 2004.
 38. Gierlotka K., Jeleń M.: Zastosowanie metody DTC do sterowania maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, VI Konferencja SENE, Łódź, 19-21.11.2003.
 39. Gierlotka K., Jeleń M.: Application of DTC Method For The Control of Double-Fed Induction Machine, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 181, Gliwice 2003.
 40. Gierlotka K., Jeleń M.: Control of Double-Fed Induction Machine Using DTC method, EDPE 2003, Słowacja, 24-26 września 2003.

 © 2002 - 2018 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: