Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Politechnika Śląska w Gliwicach

English version


Jesteś naszym 745632 gościem

International Power Electronics and Motion Control Conference

Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Katedra - o nas / Pracownicy / Marcin Zygmanowski

dr inż. Marcin Zygmanowski

pokój: 25
telefon: (032) 237-26-91
e-mail:
konsultacje: wtorek, godz. 1000 - 1200
plan zajęć: link
dr inż. Marcin Zygmanowski


Zainteresowania naukowe:

 • Przekształtniki wielopoziomowe - analiza właściwości, metody modulacji i sterowanie, nowoczesne topologie, modelowanie (Matlab-Simulink),
 • Zasilacze energoelektroniczne - modelowanie, projektowanie i budowa,
 • Sterowanie mikroprocesorowe,
 • Układy logiki programowalnej,
 • Jakość energii elektrycznej.

Obroniona praca doktorska: Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energo­elektro­ni­cznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 29.09.2009 r., promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.

Współpraca z przemysłem:
 1. 2016-2017 - praca naukowo-badawcza (Ensol sp. z o.o.) pt. Pomiary i analizy jakości energii elektrycznej na wyjściu w przyłączu do sieci elektroenergetycznej mikrofalowników i falownika stringowego PV - główny wykonawca.
 2. 2014 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Koncepcja modularnego systemu przekształtników DC-AC z izolacją galwaniczną do zasilania 3-fazowych napędów z maszyną indukcyjną - kierownik pracy.
 3. 2013 - praca naukowo-badawcza (ABB sp. z o.o.) pt. Analiza wybranych rozwiązań i projekt modułowego wielowyjściowego przekształtnika DC-DC z izolacją transformatorową zasilanego z sieci bipolarnej DC - kierownik pracy.
 4. 2013 - praca naukowo-badawcza (Schaffner EMV AG) pt. Development of simulation models of electrical drives being supplied from the line via input LLC filters and the analysis of causes of dc-link voltage oscillations - główny wykonawca.
 5. 2011-2012 - praca naukowo-badawcza (Kopex Electric Systems S.A.) pt.: Analiza rozwiązań i projekt wielopoziomowego przekształtnika na napięcie 3,3 kV z opcjonalnym oddawaniem energii do sieci - kierownik pracy.
 6. 2011-2012 - praca naukowo-badawcza (ABB Sp. z o. o.) pt.: Modele wielopoziomowych napięciowych przekształtników energoelektronicznych mocy - główny wykonawca. Kierownik pracy: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Politechniki Śląskiej.
 7. 2005 - praca badawcza (ENEL Spółka z o. o . - Gliwice) pt.: Przystosowanie sterownika TMS-3 do sterowania układu przekształcania energii w systemie AC-DC-AC.
Projekty badawcze:
 1. Projekt NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój: Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej - wykonawca. Okres realizacji: 03.2018 - 03.2021.
 2. Grant NCBiR: Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych - wykonawca. Termin realizacji: 01.2015-12.2016.
 3. Grant MNiSW: Projekt, wykonanie i badanie laboratoryjne wielopoziomowego asymetrycznego przekształtnika hybrydowego - kierownik projektu. Termin realizacji: 03.2010-02.2012.
 4. Projekt badawczy w ramach 6 PR UE: Development and field testing of a compact HTS hydro power generator with reduced investment costs, lowered environmental impacts and strongly improved performance to reduce the price per kWh - wykonawca. Okres realizacji: 07.2007-06.2009.
 5. Grant MNiSW: Wielopoziomowy kondycjoner energii z superkondensatorami - analiza właściwości i badania eksperymentalne - wykonawca. Termin realizacji: 05.2006 - 04.2008.
 6. Grant MEiN: Badania symulacyjno - eksperymentalne transformatora nadprzewodnikowego HTS do niskoczęstotliwościowych zastosowań energoelektronicznych - wykonawca. Okres realizacji: 06-12-2005 - 05-06-2007.
 7. Projekt badawczy w ramach 5 PR UE: Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality - wykonawca. Okres realizacji: 12.2002 - 05.2005.
Przyznane patenty:
 1. Kołodziej H., Sontowski J., Zygmanowski M.: Zespół blach połączeniowych dla 3-poziomowego wysokonapięciowego przekształtnika tranzystorowego AC/DC/AC, Wzór użytkowy wg zgłoszenia nr 125000 z dnia 25.03.2016 r., data opublikowania w BUP 9.10.2017 r.
 2. Zygmanowski M., Grzesik B.: Sposób równoważenia napięć w obwodach napięcia stałego wielopoziomowego przekształtnika kaskadowego, Patent nr PL220156 wg zgłoszenia patentowego nr PL394348 z dnia 28.03.2011 r., data opublikowania 30.09.2015 r.
Monografie, książki i podręczniki:
 1. Grzesik B. (red.): Energoelektronika - ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 2. Grzesik B., Biskup T., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES Design, Simulation and Experimental Results - rozdział w monografii anglojęzycznej pt.: Power Electronics and Electrical Drives Selected Problems pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Inne osiągnięcia:
 1. Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015 r.
 2. Wyróżnienie w VII Konkursie o Nagrodę ABB (edycja 2009/2010) za pracę doktorską Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej, Kraków, maj 2010.
 3. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2009 (Gliwice), - za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energo­elektro­ni­cznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej.
 4. Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej, obronioną 29 września 2009 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej - promotor: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Politechniki Śląskiej.
 5. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2005 (Gliwice) - realizacja projektu 5. Programu Ramowego UE pt. Innovative New High Temperature Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) System for High Efficient Power Quality, 12.2002-05.2005.
 6. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy wygłoszony referat wśród studentów studiów doktoranckich na V Konferencji Naukowej EDPE’03 w Podbanske, Słowacja, za referat pt. An Active Filter for Fuel Cell Based Uninterruptible Power Supply - Podbanskie, Słowacja, wrzesień 2003.
 7. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta i wyróżniającą się aktywność naukową, Gliwice, rok 2002.
 8. Wyróżniona praca dyplomowa magisterska pt. Power Active Filter with Hysteretic Controller. Wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Gliwice, rok 2002.
 9. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Gliwice, za rok 2001, za podręcznik akademicki Energoelektronika - ćwiczenia laboratoryjne pod redakcją dr hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Politechniki Śląskiej.
 10. Stypendium Ministra Edukacji i Sportu za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, lata: 2001-2002.
 11. Pięciokrotna Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego za wyniki w nauce kolejno w latach 1998-2002.
Publikacje:
 1. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M.: Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2018, s. 120-125.
 2. Zygmanowski M., Michalak J., Popczyk J.: Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej, Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka i in. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016, s. 244-254.
 3. Zygmanowski M., Michalak J.: Praca przekształtnika sieciowego AC-DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Praca zbiorowa pod red.: Jana Popczyka i in. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016, s. 232-243.
 4. Zygmanowski M., Michalak J., Jeleń M., Jarek G., Popczyk J.: Selection of 5 kW converter leg for power electronic system for residential buildings, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 5. Zygmanowski M., Michalak J., Biskup T., Kołodziej H.: Power loss evaluation for medium voltage drive system based on back-to-back three-level NPC converter integrated with induction machine, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, 2016, s. 1-10.
 6. Jarek G., Jeleń M., Michalak J., Zygmanowski M.: Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 139-145.
 7. Biskup T., Kołodziej H., Paluszczak D., Sontowski J., Michalak J., Zygmanowski M., Kwaśniewski K., Przybyłka J.: Zintegrowany napęd przekształtnikowy na napięcie 3,3 kV, Zeszyty Problemowe Maszyn Elektrycznych, nr 110/2016, s. 169-176.
 8. Zygmanowski M., Michalak J., Biskup T., Kołodziej H.: Straty mocy w trójpoziomowym przekształtniku AC/DC/AC o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2016, s. 63-70.
 9. Zygmanowski M., Michalak J.: Straty mocy w jednofazowym przekształtniku DC/AC o mocy 5 kW, XV Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, ENiD 2016, Gliwice-Tarnowskie Góry 2016, s. 145-149.
 10. Biskup T., Kołodziej H., Paluszczak D., Sontowski J., Michalak J., Zygmanowski M.: Przekształtnik 3-poziomowy NPC 3,3 kV do integracji z silnikiem klatkowym, INiME Komel, Zeszyty problemowe - Maszyny elektryczne nr 106, 2/2015, Katowice 2015, str. 163-169.
 11. Michalak J., Zygmanowski M.: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.232, Gliwice 2014.
 12. Michalak J., Zygmanowski M., Biskup T., Kołodziej H.: Model przekształtnika trójpoziomowego npc umożliwiającego zwrot energii do sieci zasilającej, Logistyka 6/2014, s. 7390-7399.
 13. Zygmanowski M., Grzesik. B., Fulczyk M., Nalepa R.: Selected aspects of Modular Multilevel Converter operation, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences. Vol 2. 2014.
 14. Zygmanowski M., Grzesik B., Fulczyk M., Nalepa R.: Analytical and Numerical Power Loss Analysis in Modular Multilevel Converter, Materiały konferencji IECON 2013, Wiedeń, Austria, 11.11-13.11 2013.
 15. Zygmanowski M., Grzesik. B., Nalepa R.: Capacitance and Inductance Selection of the Modular Multilevel Converter, Materiały konferencji EPE 2013, Lille, Francja, 3.09-5.09 2013.
 16. Zygmanowski M., Grzesik. B., Michalak J.: DC-link voltage balancing method for a hybrid asymmetric multilevel converter, Materiały konferencji EPE 2013, Lille, Francja, 3.09-5.09 2013.
 17. Pasko. S., Zygmanowski M.: Przekształtnik do poprawy współczynnika mocy jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Katowice 2/2012, str. 39-43.
 18. Zygmanowski M., Grzesik. B., Michalak J.: Properties of power conditioning system with five-level cascaded converter and supercapacitor energy storage, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Sciences. Vol 4. 2011.
 19. Zygmanowski M., Grzesik B., Michalak J.: Power conditioning system with cascaded H-bridge multilevel converter- DC-link voltage balancing method, Materiały konferencji EPE 2011, Birmingham, Wielka Brytania, 30.08-1.09 2011.
 20. Zygmanowski M., Michalak J.: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy - badania symulacyjne, Materiały konferencyjne Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko, 21-25 czerwca 2010.
 21. Zygmanowski M., Grzesik B., Michalak J.: Układ pomiarowy i modulatory kondycjonera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z.210, Gliwice 2009.
 22. Bodzek K., Zygmanowski M., Stepien M., Grzesik B.: Bluetooth Based Transmission System for Superconducting Synchronous Generator, 15th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2009, 28th-30th October 2009, Novi Sad, Serbia.
 23. Zygmanowski M., Grzesik B.: Moduł superkondensatorowy BMOD0350 jako element kondycjonera energii, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Katowice 6/2009, str. 9-13.
 24. Zygmanowski M., Grzesik B.: Modulacja wektorowa 3-poziomowego falownika napięcia zrealizowana przy użyciu układu TMS 320F2812, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 155-166.
 25. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stępień M., Zygmanowski M.: Porównanie SMES i SCES bazujących na kondycjonerze energii, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 141-154.
 26. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stępień M., Zygmanowski M.: Analiza łącznika tyrystorowego w kondycjonerze energii z cewką nadprzewodząca, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 119-128.
 27. Grzesik B., Stępień M., Kaczmarczyk Z., Zygmanowski M., Maciak E.: Współosiowy transformator energoelektroniczny - technologia wykonania i jego charakterystyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 198, Gliwice 2006, str. 19-28.
 28. Zygmanowski M., Biskup T., Maj W., Michalak J.: Sterowanie mikroprocesorowe falownika 3-poziomowego z diodami poziomującymi - idea i realizacja, VII Konferencja SENE, Łódź-Arturówek, 23-25.11.2005.
 29. Grzesik B., Stępień M., Zygmanowski M., Kaczmarczyk Z., Maciak E.: The experimental coaxial transformer - technology and characteristics, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 30. Michalak J., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Pasko S., Roest-Krijgsman J., Stepień M., Zygmanowski M.: Analysis of Thiristor Switch in Power Conditioning System with SMES, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 31. Pasko S., Biskup T., Buehrer C., Grzesik B., Kellers J., Roest-Krijgsman J., Michalak J., Stepień M., Zygmanowski M.: Comparison of SMES and ScES Based Power Conditioning Systems, materiały konferencji EPE 2005, Drezno, Niemcy, 11-14.09.2005.
 32. Zygmanowski M., Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S.: Straty mocy w zaworach pięciopoziomowego falownika z diodami poziomującymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 131-142.
 33. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Power Conditioning System with SMES - A Way to Provide High Power Quality, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, z. 192, Gliwice 2004, str. 29-38.
 34. Grzesik B., Biskup T., Buhrer C., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Comparison of Voltage and Current AC-DC Inverters Working in SMES Based PCS, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 35. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Analysis of Inductance and Magnetic Field Distribution in the Superconducting Coil Assigned for Energy Storage Applications, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 36. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Control System of Power Conditioning System with Superconducting Magnetic Energy Storage in Different Operation Conditions, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 37. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Stępień M., Zygmanowski M.: Physical Model of Superconducting Coil in Real Experiment, materiały konferencji EPE-PEMC'04, Ryga, Łotwa, 02-04.09.2004.
 38. Biskup T., Buhrer C., Grzesik B., Krijgsman J., Michalak J., Pasko S., Zygmanowski M.: Multilevel Converter for Power Conditioning System with SMES, Przegląd Elektrotechniczny 6'2004, str. 609-614.
 39. Zygmanowski M., Barry N., Santi E., Grzesik B.: An Active Filter for Fuel Cell Based Uninterruptible Power Supply, materiały konferencji Electrical Drives and Power Electronics EDPE03, Podbanske, Słowacja, 24-26.09.2003.

 © 2002 - 2021 Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, KENER    Webmaster: